Showing posts with label Giáo Sư Trần Văn Giàu. Show all posts
Showing posts with label Giáo Sư Trần Văn Giàu. Show all posts

Saturday, September 13, 2014

Biện chứng pháp – GS Trần Văn Giàu

------------------------------   Hot!
Biện chứng pháp – GS Trần Văn Giàu

Tương quan giữa cá thể và tổng quát là thế.

Sự quan trọng của tương quan ấy về mặt phương pháp là thế.

Người ta thường nói rằng tổng hợp là một cách trình bày kết quả của phân tích. Nói như thế chỉ đúng có một phần mà thôi. Bởi vì, tổng hợp vừa là trình bày gọn kết quả của phân tích, vừa là tinh thần của sự phân tích. Tổng hợp là tư tưởng chỉ đạo cho sự phân tích để cho khi phân tích, tuy các bộ phận được xem xét riêng ra mà vẫn liền nhau để giữ cái toàn thể trong lúc chia phân, giữ cái vận động trong khi tạm ngừng, giữ cái sống trong cái chết.

The most valuable asset you can possess is a positive attitude about life

---"--I CAN DO IT --"---

"DE + KHO = LAM DUOC"