Showing posts with label Napoleon Hill. Show all posts
Showing posts with label Napoleon Hill. Show all posts

Saturday, August 23, 2014

Hé lộ chiếc thang ma thuật dẫn tới thành công cho bất kỳ ai

------------------------------
Sau 12 năm phân tích hơn 12.000 người, cả các doanh nhân thành công và những người bình thường, Hill phát hiện ra 16 yếu tố khác biệt của người thành công và bất kỳ ai cũng có thể áp dụng cho mình.


The most valuable asset you can possess is a positive attitude about life

---"--I CAN DO IT --"---

"DE + KHO = LAM DUOC"