Sunday, April 14, 2013

Saying


Hãy đi thật chậm.... để xác định mỗi bước chân của mình là đúng hướng.
Đừng cố mà vội chạy quá nhanh... để khi khựng lại mới biết mình lạc đường!Take it slow ....to determine his every step in the right direction.
Do not try to rush too quickly ... until they stop to know you lost!


------------------------------   Hot!

No comments:

Post a Comment

The most valuable asset you can possess is a positive attitude about life

---"--I CAN DO IT --"---

"DE + KHO = LAM DUOC"